Eesti English Русский
 
 

KOOLITUSKESKUS

Nii vabahariduslikku kui täienduskoolitust (tööalast koolitust) pakkuv TK & Partnerid Koolituskeskus loodi 2009. aastal. Oma peamisteks ülesanneteks oleme seadnud:
  • inimeste toimetulekuprobleemide ennetamise ja lahendamise ning sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise;
  • psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu tagamisele kaasaaitamise;
  • psühholoogia-alase oskusteabe rakendamise erinevates eluvaldkondades koolituste, seminaride, loengute, kursuste, info- ja õppematerjalide kaasabil,
  • sihtgruppide vajadustele vastavate koolitusprogrammide koostamine ja läbiviimine.
TK & Partnerid Koolituskeskus omas Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6760HTM järgmistele õppekavadele:
Tööalane ja vabahariduslik õppekava*:
Psühholoogia rakendused igapäevaelus
Vabahariduslik õppekava: Ema-isa õhtukool
Tööalase koolituse õppekavad: Psühholoogia rakendused tööalases tegevuses
                                           Positiivse psühhoteraapia baaskursus

Alates 26. juunist 2013 omas MTÜ TK & Partnerid koolituskeskusel koolitusluba nr 7045HTM tööalase koolituse õppekavale Sissejuhatus fototeraapiasse. Fototeraapia põhialused psühholoogilises nõustamises

Seoses 2015. aasta juulist kehtima hakanud Täiskasvanute koolituse seadusega on Koolituskeskus esitanud majandustegevusteate (nr 208677
):
                                         - isikuareng
                                         - psühholoogia
                                         - sotsiaalteadused ja nõustamine
õppekavarühma koolituste läbiviimiseks.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist.
- Tööalane koolitus võimaldab olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist.


Alates 2009. aasta augustist on MTÜ TK & Partnerid Koolituskeskus Eesti Vabaharidusliidu liige.

Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Oma missiooniks peab EVHL püsiva kodanikuühiskonna tekkimiseks vajaliku keskkonna loomist, toetades oma liikmete hariduslikke taotlusi ning teadvustades vabahariduse eesmärke valitsuse ja parlamendi tasandil ning avalikkuses.