Eesti English Русский
 
 

KOOLITUSKESKUS

UUDIS!
Mittetulundusühing TK & PARTNERID on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt läbi viidud lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Asutuse õppekavad ning õppe läbiviimine vastavad täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist tulenevatele nõuetele.

Nii vabahariduslikku kui täienduskoolitust (tööalast koolitust) pakkuv TK & Partnerid Koolituskeskus loodi 2009. aastal. Oma peamisteks ülesanneteks oleme seadnud:
  • inimeste toimetulekuprobleemide ennetamise ja lahendamise ning sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise;
  • psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu tagamisele kaasaaitamise;
  • psühholoogia-alase oskusteabe rakendamise erinevates eluvaldkondades koolituste, seminaride, loengute, kursuste, info- ja õppematerjalide kaasabil,
  • sihtgruppide vajadustele vastavate koolitusprogrammide koostamine ja läbiviimine.
Seoses 2015. aasta juulist kehtima hakanud Täiskasvanute koolituse seadusega on Koolituskeskus esitanud majandustegevusteate (nr 208677):
                                         - isikuareng
                                         - psühholoogia
                                         - sotsiaalteadused ja nõustamine
õppekavarühma koolituste läbiviimiseks. 


Varem omas TK & Partnerid Koolituskeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba:
  • nr 6760HTM järgmistele tööalasele ja vabahariduslikule õppekavale Psühholoogia rakendused igapäevaelus, vabahariduslikule õppekavale Ema-isa õhtukool ning tööalase koolituse õppekavadele Psühholoogia rakendused tööalases tegevuses ja Positiivse psühhoteraapia baaskursus
  • nr 7045HTM tööalase koolituse õppekavale Sissejuhatus fototeraapiasse. Fototeraapia põhialused psühholoogilises nõustamises
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - Vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist.
- Tööalane koolitus võimaldab olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist.


Alates 2009. aasta augustist on MTÜ TK & Partnerid Koolituskeskus Eesti Vabaharidusliidu liige.

Eesti Vabaharidusliit (EVHL) on üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusele suunatud mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

Oma missiooniks peab EVHL püsiva kodanikuühiskonna tekkimiseks vajaliku keskkonna loomist, toetades oma liikmete hariduslikke taotlusi ning teadvustades vabahariduse eesmärke valitsuse ja parlamendi tasandil ning avalikkuses.